Fri fragt ved køb over 499 DKK (Kun Danmark)

Privacy Policy at Deenuna

 

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Deenuna. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi alle relevante lovbestemmelser. Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 
 

Publisher

 

Deenuna
CVR: 40499660
Granparken 142
5240 Odense NØ
Tlf +45 20965155
info@deenuna.com
Dataansvarlig: Deenuna

 
 

1. Information we collect

 
  • Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.
  • Vi kan indhente oplysninger som f.eks. fulde navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.
  • Deenuna indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
   • Besøger vores hjemmeside
   • Gennemfører et køb af vores produkter
   • Opretter en kundekonto
   • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback
 
 

Analytic tools

 

For at kunne få den bedste indsigt og sammenligning af data for vores hjemmeside, bruger vi Google Analytics og Facebook Pixels som analyse redskaber, som tager udgangspunkt i ovenstående anonyme data. Du har til enhver tid ret til ikke at blive inkluderet i vores analyser – dog sætter vi pris på, at du hjælper os med at gøre vores hjemmeside bedre, så vi kan forstå, hvad og hvor vi skal fokusere vores indsats.

 
 

2. Basis for decision and purpose

 
  • Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.
  • Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.
  • Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.
  • Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.
 
 

3. Data storage

 

Period of storage

 

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

 
 

Security and data breach procedures

 

Deenuna bruger simply  som hostingudbyder. De som vores databehandler træffer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Såfremt vores databehandler måtte blive bekendt med et persondatasikkerhedsbrud, hvorved forstås et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet, er vores databehandler forpligtet til uden unødig forsinkelse at søge at lokalisere et sådan brud og søge at begrænse opstået skade i videst muligt omfang, samt i det
omfang det er muligt reetablere eventuelt mistede data. Vores databehandler er endvidere forpligtet til uden unødig forsinkelse at underrette Deenuna efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden. Databehandleren skal herefter uden unødig forsinkelse, i det omfang det er muligt, give skriftlig meddelelse til Deenuna, som så vidt muligt skal indeholde:

a) En beskrivelse af karakteren af bruddet, herunder kategorierne og det omtrentlige
antal berørte registrerede og registreringer af personoplysninger

b) Navn på og kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren.

c) En beskrivelse af de sandsynlige konsekvenser af bruddet.

d) En beskrivelse af de foranstaltninger, som vores databehandler eller underdatabehandleren har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet, herunder foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger.

 
 

Other recipients of personal information

 
  • Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.
  • Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirmaer med henblik på levering af dine indkøb.
  • Vi har vores webshop og e-mail hos UnoEuro og alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i UnoEuro datacentre.
  • Vi har vores betalingssystem gennem Stripe og Paypal
 

Vi har indgået databehandleraftaler med vores ovenstående databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 
 

Your rights

 

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

 • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
 • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@deenuna.com

We only collect personal data in cases where this should be relevant to us, and we will only collect personal data if it is relevant for your activity at Deenuna. When collecting, processing and using your personal data, we comply with all relevant legal provisions. We will only store your personal data as long as we are either subject to a legal obligation to do so, or as long as it is relevant to the purpose for which it was collected.

Publisher

Deenuna
CVR: 40499660
Svendsagervej 20B
5240 Odense NØ
Tlf +45 20965155
info@deenuna.com
Dataansvarlig: Deenuna

1. Information we collect

• If you want to buy and receive a product from us, we need to collect certain personal data in order to complete the transaction and to be able to offer you our services.
• We can obtain information such as full name, email address, postal address, delivery address (if different from postal address), telephone number and payment details.
• Deenuna collects and processes your personal data when you do the following:
– Visit our website
– Complete a purchase of our products
– Create a customer account
– Send us questions, complaints or feedback

Analytic tools

In order to get the best insight and comparison of data for our website, we use Google Analytics and Facebook Pixels as analytic tools, which are based on the above anonymous data. You have the right not to be included in our analyzes at any time – however, we appreciate that you help us make our website better so that we can understand where we need to focus and put our efforts.

2. Basis for decision and purpose

• We collect your general contact information such as name and address in order to deliver the product that you have purchased from us. We will collect your e-mail address in order to send you an order and delivery confirmation.
• When you pay for your product, we collect your name, payment card data and IP address. The information collected in connection to the payment transaction is used and stored only for payment settlement and fulfillment of the agreement.
• If you have given us your consent during the registration process or on our website, we will use your e-mail to send out our newsletter. You can sign up and unsubscribe from the newsletter at any time. All newsletters contain a link to unsubscribe. If the processing of personal data is based on your consent, you have the right to revoke the consent at any time.
• If you do not wish to provide the personal data required to complete a purchase of a product, you will not be able to purchase products from us on our website.

3.Dataopbevaring

Period of storage

The information is stored for the period permitted by law and we delete it when it is no longer needed. The period depends on the type of information and the background of its storage.

Security and data breach procedures

Deenuna use Simply.com as a hosting provider. As our data processor they take appropriate technical and organizational security measures against personal data being accidentally or illegally destroyed, lost or deteriorated. Likewise, they take appropriate technical and organizational security measures against the data coming to the knowledge of unauthorized persons, being misused or otherwise processed in violation of the law.

Should our data processor become aware of a personal data breach, which means a breach of security that leads to accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure or access to personal data transmitted, stored or otherwise processed, the data processor is obliged to seek and locate such a breach without undue delay and to seek and limit the damage that has occurred as far as possible, as well
to an extent possible, re-establish any lost date. Our data processor is also obliged to notify Deenuna without undue delay after becoming aware that there has been a breach of personal data security. The data processor must then, without undue delay, to the extent possible, give written notice to Deenuna, which as far as possible must include:

a) A description of the breach, including the categories and the approximate
number of data subjects affected and registrations of personal data

b) Name and contact details of the data protection adviser.

c) A description of the likely consequences of the breach.

d) A description of the measures that our data processor or sub-processor has taken or is proposing to take to deal with the breach, including measures to limit its possible harmful effects.

Other recipients of personal information


 • • We do not sell your personal data to third parties and we do not transfer your personal data to third countries.
 • • If you have ordered delivery, the information about your name, address, telephone number and e-mail address will be handed over to our shipping companies for the purpose of delivering your purchases.
 • • We have our webshop and e-mail at Simply.com and all personal data that you provide on our website will be stored in Simply.com data centers.
 • • We have our payment system through Stripe and Paypal

• We have entered into data processor agreements with our above-mentioned data processors, which is our guarantee that they comply with the applicable rules on the protection of your personal data.

Your rights

As the registered person, you have a number of rights, which we must ensure fulfillment at all times. You have the right to request us the following:

 • To access and correct / change your personal data
 • To have personal data deleted

In addition, you have the right to object to the processing of your personal data and you have the right to lodge a complaint with a data protection authority.

If you no longer wish us to process your personal data, or that we limit the processing of your personal data, you can send us a request to our e-mail address info@deenuna.com

Updating…
 • No products in the cart.